سیدمهدی حسینی اندارگلی

دکتر سیدمهدی حسینی اندارگلی

 مدیر عامل: دکتر سیدمهدی حسینی اندارگلی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

smh_andargoli [at] mojpardazesh.ir

وبسایت

 

 

 

 

کارشناسان:

مجتبی سلیمانی

مجتبی سلیمانی

 

دانشجوی دکتری مهندسی برق-مخابرات سیستم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

m.soleimani [at] mojpardazesh.ir

 

 

رسول حاجی زاده

رسول حاجی زاده

 

دکتری مهندسی برق-مخابرات سیستم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

r.hajizadeh [at] mojpardazesh.ir

 

 

رضا غزالیان

رضا غزالیان

 

دکتری مهندسی برق-مخابرات سیستم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

r.ghazalian [at] mojpardazesh.ir

 

 

حامی مهدوی نتاج

حامی مهدوی نتاج

 

کارشناس ارشد مهندسی برق-مخابرات سیستم

mahdavinataj [at] aut.ac.ir

وبسایت