• می 12, 2015
مودم قابل تطبیق با بی سیم HF

یکی از مشکلات اساسی در ارتباطات بیسیم HF، محوشوندگی های کوتاه مدت و بلندمدت کانال است که منجر به قطع کامل و یا مقطعی ارتباطات صوتی می گردد. چنین امری مخصوصا در ارتباطات ضروری و زمان واقعی می تواند عواقب بسیار اثرگذاری داشته باشد. در این پروژه، هدف طراحی مودمی جهت برقراری ارتباط موثر با حداکثر زمان کارایی در طول شبانه روز بوده است.