• می 12, 2015

یکی از زمینه های فعالیت شرکت موج پردازش در زمینه سیستم های راداری است که برخی از جدیدترین پروژه های انجام شده در زیر آمده است:

  • تحلیل و شبیه سازی رادار بهبود یافته هادی و مهندسی معکوس رادار آرایه فازی

  • مشاوره و تحلیل سیستمهای راداری، همکاری در دفترچه های تست، تحویل گیری و برگزاری دوره های آموزش رادار

  • پياده سازي انواع الگوريتم هاي Tracking شامل αβ ، αβγ، Kalman Filter و IMM

  • طراحي و پياده سازي الگوريتم تشخيص اهداف در رادار مراقبت زمینی

  • پياده سازي انواع الگوريتم هاي CFAR براي آشكارسازي اهداف و ارائه يك الگوريتم CFAR جديد و همچنين STC براي حذف كلاتر